Missie & visie | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Missie

Zorgbedrijf Ouderzorg Genk

Een thuisgevoel creëren voor bewoners van de woonzorgcentra binnen het ZOG, met tevens aandacht voor specifieke doelgroepen met een aparte zorgbenadering.
In het ZOG willen we via samenwerking een bijzondere zorginhoudelijke meerwaarde en specialisatie creëren.

TOERMALIEN

Het woonzorgcentrum Toermalien is een open (t)huis waar zowel senioren als personen met een bepaalde zorgproblematiek in relatie met de omgeving comfortabel en aangenaam wonen, kwaliteitsvol leven en een beroep kunnen doen op passende zorg. We dragen er zorg voor om elke bewoner de mogelijkheid van een zinvol leven te bieden gedurende het hele verblijf.

MANDANA

Is een open (t)huis waar je, in relatie met je vertrouwde mantelzorgers, comfortabel en aangenaam mag wonen en beroep doen op passende zorg.
Mandana betekent “nooit eindigende”: onze zorg is nooit eindigend.
We willen blijvend in kaart brengen wat bewoners wensen en wat mogelijk is. We willen er speciaal zijn voor personen met een psychische problematiek, voor personen met dementie.

Visie

Zorgbedrijf Ouderzorg Genk

  • BEWONER CENTRAAL

We streven naar een gelukkige bewoner. Door onze specialisatie in de verdere uitbouw van ons woon – zorgbeleid willen we uitblinken in persoonsgerichte zorg. We willen voorbereid zijn op de noden van de toekomstige bewoners en hier steeds flexibel op inspelen. We stimuleren onze medewerkers en bewoners om ons uit te dagen en als organisatie engageren we ons om mee te denken hoe we deze kunnen realiseren met de beschikbare middelen. We willen onze bewoners actief laten deelnemen aan het dagelijks leven zowel binnen als buiten het WZC en op zoek gaan naar ieders bijdrage om dit mogelijk te maken. We zouden meer zorgnetwerken willen creëren om vraag en aanbod in alle sectoren beter op elkaar af te stemmen.  

  • BETROKKENHEID MEDEWERKER MAXIMAAL 

We respecteren ieders kerntaken maar evenzeer dienen alle personeelsleden bereid te zijn taken op zich te nemen die buiten hun takenpakket vallen om zo het dagdagelijks leven vlot te laten verlopen in het ZOG. We streven als organisatie ernaar om alle beleidsthema’s bespreekbaar te maken om zo maximale betrokkenheid en transparantie te bekomen. Betrokkenheid creëer je ook door duidelijkheid te geven over de beschikbare middelen en medewerkers hiervoor de verantwoordelijkheid te geven om dit te beheren als goede huismoeders/huisvaders. We streven ernaar om een goede balans tussen werk en privé te bekomen.

  • WAARDERING

We proberen een cultuur te creëren waarin we iedere dag elkaar groeten en waar schouderklopjes geen zeldzaamheid zijn. 

  • SAMENWERKING

We creëren een veilige omgeving waarbinnen we evenwicht vinden tussen elkaars ideeën en die van de organisatie met behoud van ieders eigenheid. Het is belangrijk dat we deze beslissing solidair realiseren. 

TOERMALIEN

We houden rekening met de kwaliteit van leven en proberen op een flexibele manier vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. We willen dit doen voor bewonersgroepen in functie van hun noden binnen een kleinschalige leefomgeving. Deze bewonersgroepen kunnen samengesteld worden op basis van bijvoorbeeld psychische, fysieke, sociale kenmerken, gendergerelateerd, afkomst, … 

MANDANA

“Persoonsgerichte zorg in een doorgedreven huiselijke omgeving”. We willen blijven investeren in ons idee van persoonsgerichte zorg, we blijven constant openstaan voor verandering en nieuwe ideeën, we willen blijven meegaan met de tijd en daarvoor bijsturen waar nodig. Om dit te bereiken moeten we blijvend rekening houden met de financiële haalbaarheid ervan.

WERKEN BIJ ZOG

Transparantie is key. Daarom kan je hier ook ons arbeidsreglement en de rechtspositieregeling terugvinden. Raadpleeg ze zeker eens wanneer je overweegt om ons team te vervoegen.

Arbeidsreglement en rechtspositieregeling ZOG

Arbeidsreglement ZOG Rechtspositieregeling ZOG